top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn;

 2. Iris Dekker Copywriting: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

 3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Iris Dekker Copywriting en Wederpartij gericht op het leveren van teksten; 

 4. Partijen: Wederpartij en Iris Dekker Copywriting gezamenlijk;

 5. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document;

 6. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. 
   

Artikel 2. Identiteit 

Naam bedrijf: Iris Dekker Copywriting
Straatnaam en nummer: Hugo de Vriesstraat 58
Postcode en vestigingsplaats: 2313 RJ Leiden
KvK-nummer: 73173290

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Iris Dekker Copywriting en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Iris Dekker Copywriting en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Dit gebeurt fysiek dan wel langs elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Iris Dekker Copywriting voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Iris Dekker Copywriting zijn in te zien.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 3. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Iris Dekker Copywriting kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 5. Iris Dekker Copywriting is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

 6. Alle afgesproken termijnen zijn indicatief en dus geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen.

 7. Een Overeenkomst komt tot stand met Iris Dekker Copywriting als zodanig. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 
   

Artikel 4. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten binden Iris Dekker Copywriting niet. 

 2. Alle offertes van Iris Dekker Copywriting zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Iris Dekker Copywriting worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Iris Dekker Copywriting enige vorm van (schade)vergoeding aan Wederpartij verschuldigd is.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op de offerte. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.

 4. Genoemde prijzen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
   

Artikel 5. Overeenkomst en uitvoering

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 3. Iris Dekker Copywriting behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Iris Dekker Copywriting weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

 4. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Iris Dekker Copywriting langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 5. Indien door Iris Dekker Copywriting, in het kader van de Overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.

 6. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Iris Dekker Copywriting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Iris Dekker Copywriting zijn verstrekt, heeft Iris Dekker Copywriting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.

 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij alle noodzakelijke gegevens aan Iris Dekker Copywriting ter beschikking heeft gesteld.

 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten. 

 9. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten. 
   

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. Iris Dekker Copywriting is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Iris Dekker Copywriting voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Iris Dekker Copywriting.

 2. Iris Dekker Copywriting is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Iris Dekker Copywriting voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Iris Dekker Copywriting. 

 3. Indien Iris Dekker Copywriting toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Iris Dekker Copywriting beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het voor die Overeenkomst bedongen honorarium exclusief btw. Indien er sprake is van een duurovereenkomst die langer dan 6 (zes) maanden duurt, wordt het bedongen honorarium vastgesteld op het totaal van vergoedingen, exclusief btw, van de 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Iris Dekker Copywriting uitkeert. 

 5. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Iris Dekker Copywriting aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Iris Dekker Copywriting meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Iris Dekker Copywriting vervalt 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

 7. Iris Dekker Copywriting is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

 8. Wederpartij vrijwaart Iris Dekker Copywriting voor elke aanspraak van Derden.
   

Artikel 7. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Iris Dekker Copywriting in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Iris Dekker Copywriting kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Iris Dekker Copywriting onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend computervirussen, storingen, (openbaar vervoer) stakingen en (technische) problemen met vervoersmiddelen. 

 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Iris Dekker Copywriting niet aan haar verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Iris Dekker Copywriting niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
   

Artikel 8. Honorarium

 1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

 2. Iris Dekker Copywriting behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Iris Dekker Copywriting behoudt zich het recht voor 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Iris Dekker Copywriting in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Iris Dekker Copywriting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Kortingen en bedragen op offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
   

Artikel 9. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 

 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo snel mogelijk aan Iris Dekker Copywriting te melden.

 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Iris Dekker Copywriting is gewezen op de te late betaling en Iris Dekker Copywriting de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Iris Dekker Copywriting gerechtigd de door haar gemaakte incassokosten in rekening te brengen.

 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Iris Dekker Copywriting op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Iris Dekker Copywriting direct opeisbaar.

 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   

Artikel 10. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Iris Dekker Copywriting heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

 2. De Wederpartij dient Iris Dekker Copywriting in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Iris Dekker Copywriting gemeld, wordt de dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. 
   

Artikel 11. Overdracht 

 1. Rechten van een partij uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is. 
   

Artikel 12. Meerwerk

 1. Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, brengt Iris Dekker Copywriting in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Wederpartij.

 2. Iris Dekker Copywriting kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de Overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

 3. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Iris Dekker Copywriting deze schriftelijk heeft bevestigd.

 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Iris Dekker Copywriting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 5. Indien Iris Dekker Copywriting op verzoek van Wederpartij of op haar eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Iris Dekker Copywriting. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

 6. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
   

Artikel 13. Annulering 

 1. Indien Wederpartij de Overeenkomst wenst te wijzigingen en deze wijziging leidt tot een annulering van werkzaamheden die binnen 48 (achtenveertig) uur zouden plaatsvinden, dan zal Iris Dekker Copywriting 50% van het voor die opdracht verschuldigde honorarium in rekening brengen. 
   

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Iris Dekker Copywriting behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

 2. Iris Dekker Copywriting doet geen afstand van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

 3. Iris Dekker Copywriting heeft het recht om het aan Wederpartij geleverde werk te blijven gebruiken. Ook heeft Iris Dekker Copywriter het recht de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie. 
   

Artikel 15. Geheimhouding 

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
   

Artikel 16. Vrijwaring 

 1. Wederpartij staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 2. Indien Wederpartij een afbeelding aan Iris Dekker Copywriting verstrekt voor de uitvoering of voor het resultaat van de Overeenkomst waar een portretrecht op heerst, verklaart Wederpartij dat Iris Dekker Copywriting toestemming heeft om dit portret te gebruiken. 

 3. Iris Dekker Copywriting hoeft het in het vorige lid bedoelde niet te onderzoeken. 

 4. Wederpartij vrijwaart Iris Dekker Copywriting voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

 5. Wederpartij vrijwaart Iris Dekker Copywriting voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Iris Dekker Copywriting toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Iris Dekker Copywriting in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Wederpartij.
   

Artikel 17. Toepasselijk recht en deponering

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
   

Artikel 18. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 6 (Aansprakelijkheid) artikel 14 (Intellectueel eigendom), artikel 15 (Geheimhouding), artikel 16 (Vrijwaring) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
   

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Iris Dekker Copywriting is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.

 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst. 

bottom of page